by
  • 7000-2266 manager@mastermind.mn
  • mn

Төлбөр буцаах хүсэлт

Дөрөв. Сургалтын төлбөр төлөх нөхцөл, журам

4.1 Суралцагч сургалтын төлбөрийг сургалт эхлэхээс 7 хоногийн өмнө бүрэн төлсөн байх

ба энэ хугацаанд үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд Сургалтын алба нь бүртгэлд

багтаагүй ч төлбөрөө бүрэн төлсөн дараагийн хүүхдэд суралцах боломжийг олгоно.

4.2 Сургалтад бүртгүүлж төлбөрөө төлсөн боловч ямарваа нэгэн шалтгаанаар гэрээг

цуцлах хүсэлт гаргасан тохиолдолд Сургалтын алба нь үндсэн төлбөрийн 10 хувийг

сургалтын төлбөрөөс суутгана.

4.3 Суралцагч сургалтыг үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон тохиолдолд сургалтад

хамрагдсан нэг удаагийн хичээлийн төлбөрийг 25,000 /хорин таван мянга/ төгрөгөөр

тооцож суутгах ба Сургалтын төвөөс олгосон сурах бичиг, гарын авлага суралцагчид

үлдэж софтвэйр дасгалын програм руу нэвтрэх эрхийг хязгаарлана.


Хүсэлт илгээх
© Copyright 2019. All rights reserved